Brattfallet
är ett vattenfall i Vattenån som ligger nordväst om Ånge. Vattenån hyser en av landets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla.

Brattfallet

  • Vattenfall
  • Naturreservat
Vattenåns vattensystem hyser en av landets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla. Det totala antalet är skattat till nästan tvåhundra individer. Tillsammans med det intilliggande reservatet Helvetesbrännnan omfattas nu en stor del av åns tillrinningsområde av skydd. Det ger goda förutsättningar för bevarande av åns naturvärden.
 

Vattenån är cirka 8,5 kilometer lång och avvattnar Vattensjön i det intill belägna naturreservatet Helvetesbrännan. Vattenåns reservat har skyddats i syfte att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, främst ett biologiskt väl fungerande vattensystem. Vattenmiljöerna hänger intimt samman med omgivande skogsmiljöer och därför är syftet att även dessa miljöer ska utvecklas i huvudsak fritt efter naturligt förekommande processer.

Källa: lansstyrelsen.se.

Upplev Ånge stor transparant logotyp i vit och grå.

Ånge kommun består av tätorterna:
Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar.